กิตติกรรมประกาศ

 

รายงานโครงงานฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งของท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  ท่านรองผู้อำนวยการทุกท่าน 

ท่านอาจารย์สวง  แพจุ้ยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดทำโครงการและให้การสนับสนุน ท่านอาจารย์เทพรักษ์  เพ็งคุ้ม

สนับสนุนการทำรูปเล่มและเขียนรายงานการวิจัย ท่านอาจารย์สิทธิชัย  จันทพิมพะ ท่านอาจารย์มาโนชย์  พวงคำ  ที่ปรึกษาด้านวิชาการและจัดทำโครงการ

รวมทั้งคณะครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของการทำงานมาโดยตลอด และทุนการทำงานบางส่วน

ได้รับอุดหนุนการทำงานจาก คณะผู้บริหาร   คณะครู อาจารย์ประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์   ญาติ และครอบครัวของผู้เขียน

  จึงขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้อุดหนุนการทำงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เขียนเสมอมา  กระทั่งการศึกษาค้นคว้าโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

และความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้เขียนขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน

ผู้เขียนมีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกท่านที่ได้กล่าวนามมา และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

                                                                                                 เริงศักดิ์   นาคสัมฤทธิ์

                                                                                                (หัวหน้ากลุ่มโครงการ)

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

<<      HOME       >>