ประกาศ

: กำหนดการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑) ระบบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ :

คลิกแบบฟอร์ม

ประกาศ

: แบบฟอร์มขอใช้บริการส่งข้อความ SMS เข้าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพัน์/ประชุม/อบรม/กิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ :

คลิกแบบฟอร์ม

ประกาศ

: ครูพร้อม...พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออกนไลน์ :

คลิกครูพร้อม

ประกาศ

: แบบรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของครูที่ปรึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ :

คลิกแบบฟอร์ม